Zásady služby

• Služba je poskytována bezplatně
• Poradenské služby poskytujeme v prostorách Skill Centra (Kounicova 13, Brno) nebo online
přes platformu Teams (z konzultace nebude pořizován videozáznam). Nabízíme také
doprovod na jednání se zaměstnavatelem, na Úřad práce apod.
• Pokud nekomunikujete v jazycích: čeština/angličtina/němčina/ukrajinština/ruština, můžeme
zajistit tlumočení prostřednictvím interkulturního pracovníka projektu.
• Pokud chcete využít tlumočníka, je nutné se na konzultaci předem objednat.
• Tlumočení může být poskytováno na maximálně dvou setkáních s poradcem. Poté je
zajištění tlumočení na Vás.
• Prosím, neobracejte se po skončení konzultace na tlumočníka s žádnými dalšími
dotazy.

• Počet schůzek je na vzájemné domluvě. Délka konzultace je 60 minut, delší konzultace je
možná po domluvě s poradkyní.
• Při pozdním příchodu na domluvenou konzultaci se její délka neprodlužuje.
• Na začátku spolupráce s Vámi bude podepsána registrační karta klienta a evaluační dotazník, v případě
dlouhodobější spolupráce se vyplňuje také monitorovací list.
• Spolupráci můžete kdykoliv ukončit bez udání důvodu (stačí telefonické, ústní nebo písemné
sdělení o ukončení).
• Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu nemůže na konzultaci dostavit, omluvte se
poradci alespoň 1 den předem. Pro poradce platí stejná povinnost.
• Poradci si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí poradenství nebo ukončit spolupráci
v těchto případech:
• Klient se bez omluvy nedostaví na předem smluvenou konzultací a nejpozději do
jednoho měsíce nekontaktuje Skill Centrum.
• Klient 3x po sobě zruší domluvenou konzultaci.
• Dojde ke slovnímu nebo fyzickému napadení poradce se strany klienta
• Klient opakovaně vykazuje známky užití omamných látek (např. alkohol, drogy).
• Pokud řešená situace přesahuje kompetence poradce, poskytne poradce kontakt na jiného
odborníka
• Poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle vnitřních předpisů JMK a to i po skončení
spolupráce. Výjimkou je ohlašovací povinnost v případech vymezených zákonem.
• Informace o klientovi předáváme dalším partnerům (zaměstnavateli, ÚP) jen se souhlasem
klienta. Vždy se domluvíme, komu a jaké informace sdělujeme.
• Spolupráce se Skill centrem je dobrovolná a výsledek spolupráce závisí zejména na Vašem
aktivním přístupu. Nevyřešíme situaci za Vás, ale podpoříme Vás v tom, abyste svou situaci
zvládli.
• Vztah mezi poradcem a klientem je profesionální. Poradce prosím kontaktuje a komunikuje s
ním pouze přes oficiální komunikační kanály.
• Je možné dohodnout změnu poradce.