Interkulturní práce

Skill centrum spolupracuje se specializovaným týmem interkulturních pracovníků Magistrátu města Brna, jejichž služby mohou bezplatně využívat jak klienti Skill centra, tak spolupracující instituce. Interkulturní pracovníci pomáhají například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně.

Tlumočení a překlady

Pracovník tlumočí osobně nebo po telefonu, a to na základě předchozí domluvy. Přeloží případnou korespondenci, formuláře, informace, případně vytvoří bilingvní varianty.

Na interkulturní pracovníky se pravidelně obracejí školy a školky, které potřebují komunikovat s rodiči dětí. Pracovníci také tlumočí na úřadech práce, matrikách, odboru dopravně-správních činností, odboru životního prostředí, v sociálních službách nebo ve zdravotnických zařízeních.

Doprovody

Je možné využít doprovod interkulturního pracovníka v případě jednání v terénu. Interkulturní pracovník dokáže vyhledat potřebné informace a s pomocí potřebných odborníků a specialistů kompetentně poradit, případně navazovat klienty na služby dalších organizací.

Zástupkyně OSPOD oslovila interkulturního pracovníka s prosbou o doprovod v případu vietnamské autistické holčičky. Interkulturní pracovník s rodiči domluvil termíny návštěv ve zdravotnickém zařízení, vysvětlil jim účel návštěvy a doprovodil pracovnici OSPODu s rodiči do zdravotního zařízení a do školy. Kolegyni z OSPODu následně vysvětlil vietnamská kulturní specifika, která řešení případu komplikovala a poradil, jak s rodiči jednat tak, aby bylo dosaženo posunu v daném případu.

Základní poradenství

Interkulturní pracovník se orientuje v životních situacích cizinců a umí poskytnout základní poradenství k obvyklým životním situacím s ohledem na základní momenty integrace – pobyt a bydlení, trh práce a ekonomická integrace, vzdělávání a jazyková integrace, sociálně-zdravotní integrace.

Na interkulturní tým se obrátila pracovnice bytového odboru. Pracovala s párem, který se měl brát, přičemž nastávající manžel byl cizinec pochazející ze země mimo EU. Pracovnice potřebovala informace ohledně udělení trvalého pobytu u cizince v případě uzavření sňatku a osvojení dítěte manželky.

Síťování

V případě komplexního případu interkulturní pracovník doporučí vhodné návazné služby či další podporu.

V komplikovaném případu domácího násilí interkulturní pracovnice pomohla organizaci, která případ řešila v komplikovaných podmínkách pandemie COVID-19, nasíťovat na další podpůrné organizace, tlumočníka, dobrovolnickou iniciativu, která oběti našla bydlení, na kurzy češtiny a specializované pracovní poradenství.

Expertní konzultace, systémová řešení

Interkulturní tým disponuje hlubokou znalostí specifik jednotlivých cizineckých komunit. Ví, jak správně nastavit komunikaci s cizinci, poradí s řešením konkrétních problémů, navrhnout nesystémová řešení nebo pomůže s nastavením projektů tak, aby skutečně fungovaly.

Někteří cizinci žijící ve městě se nepřihlašovali k poplatku za komunální odpad. Kromě chybějících peněz za svoz odpadu byla komplikací pro Oddělení poplatku za komunální odpad nutnost poplatky zpětně vymáhat. Cizinci se tak o své povinnosti často dozvídali pozdě, kdy jim přišla výzva k uhrazení včetně nemalých pokut. Interkulturní pracovníci vytvořili bilingvní formuláře ve svých jazycích, informační materiály a každoročně informačními kampaněmi členy svých komunit na tuto povinnost upozorňují.

Terénní práce

Pravidelná terénní práce mapuje situaci cizinců v obci, umožňuje efektivně šířit potřebné informace a má preventivní charakter.

Starosta městské části požádal interkulturní pracovníky o pomoc s problémem rušení nočního klidu, který se opakoval v místě menší ubytovny, kde žijí cizinci. Pracovníci v terénu zmapovali podrobnosti a původce hluku informovali o zákonech v ČR a důsledcích, které pro ně jejich porušování může mít.

Mediace konfliktů

Interkulturní pracovník pomáhá řešit nedorozumění a konfliktní situace s cizinci a umí konfliktům ve vzájemné komunikaci předcházet.

Pracovnice asistovala na úřadu práce. Pracovnice ÚP si stěžovala na spolupráci s klientem, který nemluvil dobře česky a zdálo se, že nechce spolupracovat. Ukázalo se, že klient nedodal správné podklady, protože jí špatně rozuměl. Při snaze porozumět, co mu pracovnice říká, se mračil ne proto, že nechtěl spolupracovat, ale protože se soustředil, aby porozuměl. Interkulturní pracovnice vysvětlila oběma stranám situaci a pomohla klientovi s přípravou požadovaných dokladů.

 

Interkulturní pracovníci působí především v Brně a jeho okolí, ale naším cílem je rozšíření této služby i do jiných měst a obcí v Jihomoravském kraji.

 

Kontakt:

Web Odboru sociální péče Magistrátu města Brna: socialnipece.brno.cz